Privacy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Policy

บริษัท Alongcamepolly เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://alongcamepolly.com/ บริการให้ข้อมูลความรู้ และข่าวสารออนไลน์ครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจึงต้องการชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน 

สำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึงการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ alongcamepolly การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางเว็บไซต์และบริษัทในเครือ รวมไปถึงข้อมูลการบนเว็บไซต์ต่างๆ  ซึ่งนโยบายและข้อกำหนดของทางบริษัท มีดังต่อไปนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม

ทางบริษัท alongcamepolly จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบ alongcamepolly member การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลการทำรายการ หรือประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ / หรือเปิดเผยข้อมูล

เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://alongcamepolly.com/ และบริษัทอื่นๆ ในเครือออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ  ตลอดจนวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม 

 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นอย่างดี ตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกโดยไม่ชอบ

ก่อนที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมบริษัทจะทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ along came polly ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใข้งานทุกท่าน โดยก่อนเก็บข้อมูล ทางเว็บจะทำการขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลก่อนทุกครั้ง  จากนั้นจึงทำการเก็บและรักษาข้อมูลไว้ด้วยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิกส์ขั้นสูงสุด 

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อต้องเข้าทำสัญญากับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และจะแจ้งผลกระทบหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท

 • การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

ในกรณีที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัททราบก่อน และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ให้แก่ท่าน

 • การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

ทางบริษัท along came polly อาจทำการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 • บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง 

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ alongcamepolly อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท และปรับปรุงนโยบายตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรง